Jak napsat zavináč

jak napsat zavináč

3.7
(18)

Ještě než se podíváme na různé způsoby jak napsat zavináč @, řekněme si vůbec co tento symbol znamená a jak vzniknul.

Co je to zavináč?

Zavináč je označován za speciální znak a je jedním z nejpoužívanějších znaků při komunikaci v on-line prostředí. Znak pro zavináč (@) byl však vytvořen dávno před existencí počítačů a byl zkratkou pro anglickou předložku, jež nese význam u, při na. Původně vznikl tento znak jako zkrácenina a písařská ligatura z latinské předložky ad.

Samotný název zavináč je českého i slovenského původu a pojmenování vychází z podobnosti se zavinutou rybí delikatesou se stejnojmenným názvem. V angličtině je @ pojmenován jako salamander, commercial at, at symbol, at sign, at mark, at, strudell. V němčině je nazván jako At Zeichen, Klammeraffe (v překladu přítulná opička) nebo Affenschwanz (opičí ocas). V polštině se zavináč nazývá atka či malpa (v překladu opice) nebo malpka (opička). V ruštině je @ označován jako sobaka neboli v překladu pes. V dalších světových jazycích se @ označuje názvy jako šnek, myš, chobot, mlok, zelí, růže či jinými asociačními pojmy.

Jak vzniknul zavináč?

Znak zavináče připomíná písmeno a obkroužené dokola. Přirozenou otázkou proto je, jak tento znak s netypickým vzhledem vzniknul. První zmínky sahají do poloviny 14. století, kdy v překladu řecké kroniky Konstantina Manasse do bulharštiny použil písař místo velkého písmene alfa ve slově amen nám dnes známý znak zavináče. Jeho motivace není jasná, jelikož se dochoval pouze daný znak, nikoli komentáře a lingvistické poznámky týkající se písma.

Další záznamy jsou k nalezení o dvě století později, kdy byl již znak @ používán častěji, a to k vyjádření standardizované objemové a váhové jednotky amfora, přičemž se jedná o keramickou nádobu. Ve stejném období se znak zavináče používal rovněž ve Španělsku a Portugalsku, konkrétně jako označení zkratky hmotnosti arroba. Pod názvem arroba se skrývá název zavináče i dnes, a to v portugalsky mluvících zemích.

Jak a kde se zavináč používá?

Znak zavináče má několik různých významů, které se mění dle kontextu jeho použití. Nejčastěji se zavináč používá v oblasti online komunikace, a to především v elektronické poště a na sociálních sítích. Využití znaku @ je však široké.

Elektronická pošta neboli e-mail

Zavináč je nezbytnou součástí každé e-mailové adresy. Používání tohoto znaku v unikátních adresách uživatelů vzniklo již při vytvoření první komunikační sítě ARPANET a zachovalo se dodnes. Zavináč tak slouží jako oddělovač unikátního uživatelského jména a internetové domény, kterou je mnohdy @gmail.com, @gmail.cz, @seznam.cz, @tiscali.cz a další.

E-mailová adresa se skládá z uživatelského jména, které musí být jedinečné. V jiném případě by byla poště posílána několika stejnojmenným uživatelům, což je nežádoucí. Mnohdy se může stát, že je požadované jméno již zabráno, a proto je nutné dotvořit jedinečnou adresu např. přidáním číslic. Druhou částí adresy je internetová doména. Adresa tedy vypadá např. adelanovakova@seznam.cz a čte se jako „adelanovakova zavináč seznam tečka cz.“ V angličtině bychom pak tuto adresu přečetli jako „adelanovakova at seznam dot cz.“

Online fórum a internetové diskuze

Online fóra a internetové diskuze slouží ke komunikování mnoha uživatelů. Právě v tomto prostředí s mnoha uživateli bylo proto nutné vymyslet řád, díky kterému bude na sebe diskuze smysluplně navazovat. Pro tyto účely posloužil zavináč, který uživatel použije v příspěvku se jménem uživatele, a to v případě, že chce na daného uživatele navázat, nebo jej chce vyzvat k reakci. Danému uživateli se zobrazí upozornění o označení, díky čemuž se mu příspěvek daného uživatele neztratí v mnoha jiných příspěvcích.

Uživatele je nutné označovat pod jejich jménem či přezdívkou, kterou v daném komunikačním kanálu používají. Při zadání zavináče a napsání prvních písmen přezdívky se mnohdy automaticky zobrazují nabídky jmen, přičemž poté stačí zvolit požadovaného uživatele. Označení uživatelky Karolína2247 tak bude vypadat takto: @Karolína2247. V rámci jednoho příspěvku je možné označit více uživatelů a vést tak diskuzi s více přáteli.

Sociální sítě

Sociální sítě jsou vylepšenými verzemi a pokračovateli online fór a diskuzí. A jelikož se v těchto prostředích používání zavináče pro označení uživatelů osvědčilo, je tohoto znaku využíváno ke stejným účelům i v tomto prostředí. Zavináč slouží k označení uživatele v téměř všech sociálních sítích, nejpoužívanějšími jsou např. Facebook, Twitter či Instagram. Při označení uživatele se danému uživateli zobrazí upozornění o označení, díky kterému si může přečíst váš příspěvek a reagovat na něj.

Vyjádření gramatického jevu ve španělštině a portugalštině

Ve španělštině či portugalštině se znak zavináče využívá k nespisovnému vyjádření gramatického jevu. Konkrétně je při použití znaku vyjádřeno, že jsou zastoupena obě pohlaví. Nejčastěji se zavináč využívá v koncovkách množného čísla -os nebo -as, a to u přídavných jmen, příčestí či podstatných jmen. Fráze malditas y malditos profesores je tudíž díky použití zavináče zkráceno na maldit@s profes.

Udání jednotkové ceny

V kontextu finančním či ekonomickém se čte znak zavináče jako commercial at a udává jednotkovou cenu. Do češtiny by se dal zavináč ve frázi přeložit českým po. Příkladem může být fráze „apples @ 30c / pound“, kterou je možné do češtiny přeložit jako „jablka se prodávají po 30 centech za libru“. Použití komerčního at je známější spíše v cizojazyčných textech, v češtině se ujalo pro tyto kontexty označení přejaté z francouzštiny, a to à.

Využití zavináče v programovacích jazycích

Nejširší spektrum lidí používá zavináč v rámci e-mailové komunikace, online fór či sociálních sítí. Znak zavináče má však využití také v programovacích jazycích, v nichž označuje danou entitu. Každý program využívá zavináč k jiným účelům:

Python – @ slouží k označení dekorátorů, přiřazuje funkci parametry jiné funkce

Java – @ označuje anotace, které mají vliv na přeložení a provedení kódu

PHP – @ se používá k označení funkce jako prevence chyb, které by mohla daná funkce generovat

CSS – @ se užívá v rámci speciálních příkazů mimo CSS

Pascal – @ plní funkci referenčního operátora, přes něhož se zjišťuje adresa proměnné

Ruby – @ odlišuje proměnné objektu od lokálních proměnných metod

Použití zavináče v textu

Zavináč je používán nejen v internetovém prostředí, ale může se také objevovat v klasickém psaném textu. V něm mnohdy slouží jako zkratka. V určitých kontextech je možné zavináč využívat jako náhradu za písmeno „a“, a to při vyjádření významu a ve stejném kontextu, v jakém se vyskytuje znak & neboli ampersand. Mnohdy se užití zavináče vztahuje k počítačovému kontextu. Příkladem užití proto může být např. název knihy Ženy @ cizinci na konci století.

Zavináč je rovněž možné používat tam, kde je nutné označit určitou skutečnost číselnými znaky, a to především pro zvýšení přehlednosti a snadnější orientaci v textu. Tento znak se tak využívá např. v některých jízdních řádech, v nichž je nutné k danému času vyznačit výjimky v plánovaném rozpisu. V Pražské integrované dopravě se pak používá zavináč pro označení zastávek v mezilehlém nebo koncovém úseku, do kterého zajíždějí pouze shodně označené spoje.

Jak napsat zavináč

Zavináč je možné na klávesnici napsat několika způsoby. Pro Windows fungují následující zkratky:

jak napsat zavináč na klávesnici
 • alt gr (pravý alt) + V
  Alt gr neboli pravý alt se nachází napravo hned vedle mezerníku. Dvojí označení této klávesy zmiňujeme proto, že v některých případech bývá označena pouze jako alt, v některých jako alt gr. Pro vypsání zavináče je nutné krátce držet obě klávesy současně.
 • Ctrl + alt (levý alt) + V
  V tomto případě je součástí klávesové zkratky levý alt, který se nachází hned nalevo vedle mezerníku. Společně s ním je nutné stisknout klávesu písmene V a klávesu ctrl. Na pořadí stisknutí nezáleží, pro vypsání zavináče je však nutné stisknout všechny tři klávesy současně.
 • Alt (levý alt) + 64
  Tímto způsobem je možné zapsat znak podle ASCII kódu. Stačí držet levý alt nacházející se nalevo hned vedle mezerníku a číslice 6 a následně 4. Poté, co pustíme levý alt, se vypíše znak zavináče.
 • Vložení zavináče (@)
  Jestliže z nějakého důvodu není možné zavináč napsat pomocí klávesových zkratek výše, nabízí se možnost zkopírovat zavináč např. z této stránky a vložit jej na potřebné místo. Stačí označit znak zavináče v textu a stisknout klávesy ctrl + C, nebo kliknout pravým tlačítkem myši a po zobrazení nabídky vybrat možnost Kopírovat. Následně si nastavte kurzor na potřebné místo a stiskněte klávesy ctrl + V, nebo klikněte pravým tlačítkem myši a po zobrazení nabídky vyberte možnost Vložit.
 • Vložení zavináče v nástrojích firmy Microsoft – Word, Excel, Powerpoint Office
  Jestliže pracujete v některém ze zmíněných nástrojů, je možné vložit zavináč také z nabídky tvůrců. Speciální znaky je možné najít v knihovně znaků, která se nachází na panelu nástrojů. Nahoře na panelu nástrojů klikněte na záložku Vložení. Po kliknutí na záložku Symbol se zobrazí několik nejpoužívanějších nebo naposledy použitých znaků. Jestliže se mezi nimi požadovaný znak nenachází, klikněte na Další symboly a vyberte si z bohaté nabídky symbolů.
 • Vložení zavináče z mapy znaků
  Na notebooku či počítači je možné nalézt zavináč ve speciální tabulce, v níž jsou zobrazeny veškeré znaky. K této tabulce je možné se dostat stisknutím klávesy s ikonou okna Windows nebo Start. Jakmile se objeví okénko s vyhledáváním, napište do něj „charmap“ nebo „mapa znaků“. Po potvrzení vyhledávání se otevře tabulka se znaky, z níž vyberete příslušný znak, v tomto případě zavináč. Znak zkopírujete pomocí zkratky ctrl + C a vložíte jej do textu pomocí zkratky ctrl + V. Kopírování a vložení znaku je rovněž možné pomocí tlačítka „Kopírovat“ pod tabulkou a funkce „Vložení“ po stisknutí pravého tlačítka v místech požadovaného vložení a vybrání příslušné funkce.

Pro OSX (Mac) fungují následující zkratky:

 • Alt (Option) + 2, ě nebo @
  Stisknutí Alt či Option s některým ze tří znaků zvolte v případě, že máte aktivní českou klávesnici.
 • Shift + 2, ě nebo @
  Stisknutí Shift s některým ze tří znaků zvolte v případě, že máte aktivní anglickou klávesnici.

Zavináč na telefonu nebo tabletu lze zapsat následujícím způsobem.

Při používání telefonu nebo tabletu není možné používat zkratky jako na běžné klávesnici notebooku či počítače. K dispozici je však virtuální klávesnice, která by měla skýtat nabídku veškerých potřebných symbolů a znaků. Pro vyhledání znaku zavináče je  nutné si otevřít klávesnici a vyhledat v její spodní liště symbol pro přepnutí do nabídky speciálních znaků. Zmíněné tlačítko je mnohdy označeno symbolem otazníku a několika čísly. Po přepnutí do nabídky již stačí pouze vyhledat znak @ a stisknout jej. Zavináč by se měl v těchto klávesnicích nacházet na předních pozicích, jelikož se jedná o jeden z nejpoužívanějších znaků.

Jestliže není možné virtuální klávesnici najít, je možné rovněž zkopírovat znak @ z tohoto textu pomocí označení a stisknutí „Zkopírovat“ a následně znak vložit na požadované místo kliknutím na místo a zvolením „Vložit“.

Byl pro vás tento návod přínosný a dobře napsaný?

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 3.7 / 5. Počet hlasujících 18

Zatím nikdo nehlasoval, buď první!

Jak zapnout AirDrop
Sdílení pomocí AirDrop

Co je AirDrop a jak ho používat AirDrop je funkce, která umožňuje Apple zařízením se systémy Mac a iOS bezdrátově >>>

Jak vyhledávat podle obrázků
Vyhledávání podle obrázků

Vyhledávání informací je v dnešní době tak snadné. Máte v počítači anebo v telefonu uloženou fotografii, ke které potřebujete najít >>>

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *