Jak opravit fakturu

Ukázka faktury

4.4
(22)

Každý z nás se občas dopustí chyby. Některé chyby jdou opravit snadno, u jiných to jde podstatně hůře. Co se týká chyb v účetních dokladech, mohou to být jedny z těch hůře odstranitelných chyb. Ze zákona plyne, že účetní doklady opravit lze, ale tato oprava nesmí vést k neprůkaznosti, nesprávnosti nebo neúplnosti účetnictví.

Co je to faktura?

Faktura je v podstatě určitý účet, který dostanete za zaplacenou službu nebo zboží. Fakturu známe všichni – vydávají ji totiž podnikatelské subjekty nejen mezi sebou, ale dávají ji také koncovému zákazníku. Proto každý z nás alespoň jednou držel v ruce fakturu. Faktura musí mít tyto náležitosti:

 • Slovní formulace, že se jedná o přijatou nebo vydanou fakturu (jestli peníze přijímáme nebo platíme).
 • Identifikační údaje dodavatele (jeho název či jméno, sídlo, IČ, DIČ).
 • Identifikační údaje odběratele (jeho název či jméno, adresu či sídlo, popřípadě IČ a DIČ).
 • Číslo daňového dokladu a nápis „Faktura“.
 • Jakým způsobem bude provedena platba (hotově nebo převodem).
 • Datum vystaví faktury a datum splatnosti (do kdy musí být faktura zaplacena.
 • Rozsah a druh práce (služby či výrobku).

Pokud fakturu vydává plátce DPH, musí jeho faktura dále obsahovat:

 • jednotková cena bez daně,
 • základ daně,
 • sazba daně,
 • výše daně,
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění.

Neplátce daně musí na faktuře zdůraznit, že se nejedná o plátce daně. Samozřejmostí je peněžní suma, která musí být uvedena na faktuře.

Jakými způsoby se opravují faktury?

Při opravě faktury můžete postupovat dvěma způsoby:

Bezdokladové opravení faktury

K chybné faktuře musíme vyznačit opravu. To provedeme tak, že chybný údaj slabě přeškrtneme, aby byl původní údaj stále čitelný. Nad nebo vedle chybného údaje se pak napíše správný údaj. K takto provedené opravě připojíme datovanou poznámku o provedení opravy a podpis osoby odpovědné za opravu.

Dokladové opravení faktury

K chybné faktuře je nutné vystavit nový opravný doklad. Na tomto novém opravném dokladu je potřeba vyznačit číslo opravovaného dokladu a naopak.

Opravit můžeme pouze fakturu, kterou jsme ještě nepředali odběrateli. Tomu by totiž zůstala chybná faktura.

Storno faktury a kontrolní hlášení

Co dělat, když je celá faktura chybná?

Neplátce DPH může fakturu stornovat. To udělá jednoduše tak, že vystaví „Storno fakturu k faktuře č. xxx“. Tato faktura obsahuje stejné položky, jen s minusovými znaménky. Výstupem tak budou dvě faktury, kdy jedna bude rušit druhou.

Plátce DPH nemůže faktury stornovat, musí vystavit opravný daňový doklad (dobropis). Na tomto dokladu stačí vypsat opravované položky i s minusovými znaménky tak, aby celkový počet opravovaných položek seděl. Plátce DPH má dále povinnost podávat kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty.

Kontrolní hlášení k DPH podává právnická osoba vždy za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Fyzická osoba podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání, a to do 25 dnů po skončení zdaňovacího období.

Storno a EET

Pokud již byla faktura zaevidována v rámci EET (elektronické evidence tržeb), nemůžete na ní provádět žádné opravy ani ji mazat. Můžete stornovat celý doklad, pokud jste neplátce daně, nebo můžete vydat Opravný doklad, jste-li plátce DPH. Avšak pozor – Opravný daňový doklad je možné vystavit pouze jeden k jedné faktuře.

Storno neuhrazené faktury

Pokud faktura nebyla odeslaná druhé straně ani uhrazená, jedná se o nejjednodušší způsob stornování. Po stornování jednoduše vystavíte fakturu správnou a tu odešlete druhé straně. Co když ale faktura již byla odeslána? Jestliže ještě nebyla uhrazena, pak se můžete domluvit s odběratelem, jakým způsobem fakturu opravíte – můžete ji stornovat celou a vyměnit ji za správnou popřípadě postupovat jiným, výše uvedeným způsobem.  

Fakturu může stornovat ten, kdo ji vystavil.

Storno faktury Pohoda

Pohoda je jedním z neoblíbenějších programů na zpracování účetnictví. Používá jej celá řada firem a také škol (studenti se na tomto programu učí účtovat). Pokud jde o storno faktury v tomto programu, není to problém, program umí storno provést. Výhodou je to, že vše je provedeno automaticky. Chcete-li v programu Pohoda stornovat fakturu, běžte do agendy označené jako Fakturace/Vydané faktury. Nyní označte fakturu, na kterou chcete vystavit stornovací doklad. Dále postupujte následovně:

 • Zadejte povel „Záznam/Storno“.
 • Objeví se upozornění „Chcete vystavit stornovací doklad k aktuálnímu dokladu?“ Potvrďte ANO.
 • Nyní se vytvoří stornovací doklad, což je vlastně faktura se zápornými hodnotami. Původní doklad bude označen jako Stornovaný doklad.
 • Oba doklady jsou automaticky zlikvidovány bez vazby.

Omylem vystavená faktura

Pokud jste fakturu vystavili omylem, existují způsoby, jak ji opravit. Opět bude záviset na tom, jestliže jste fakturu již dodali druhé straně či nikoliv. V případě, že jste chybu odhalili ještě před odesláním odběrateli, můžete ji opravit interně – tzn. v rámci své společnosti. Pokud již faktura byla odeslána odběrateli, je potřeba se na dalším postupu domluvit s ním. Obvykle se pak bude jednat o vystavení opravného dokladu, ale možná se shodnete i na stornu faktury.

Rozpor faktury

Rozpor faktury nastává v případě, že odběratel odmítá fakturu zaplatit. Obvykle tak jedná na základě nějakého důvodu, například zboží bylo dodáno jen částečně, zboží nebylo dodáno v požadované kvalitě, nebyly dodrženy termíny smlouvy nebo došlo k jinému porušení dohody, bylo dodáno jiné zboží a podobně. Pokud taková rozporovaná pohledávka nelze vyřešit dohodou mezi zúčastněnými stranami, pak se spor bude řešit v rámci soudního řízení.

Byl pro vás tento návod přínosný a dobře napsaný?

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.4 / 5. Počet hlasujících 22

Zatím nikdo nehlasoval, buď první!

Jak podat výpověď
Jak podat výpověď

V dnešní době je změna práce mnohem častější záležitostí, nežli tomu bylo v minulosti. Měnit práci je běžné klidně ob rok či >>>

Jak být produktivní
Jak být produktivní

Vaše ráno vytváří základ První hodina po probuzení je pro váš den zásadní. Měli byste ji věnovat něčemu, co vás >>>

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *