Jak udělat daňové přiznání

vyplňování daňového přiznání

3.8
(23)

Daňové přiznání je ze zákona povinen podat každý, kdo měl za předešlé zdaňovací období nějaký příjem (ať už ze závislé činnosti, z podnikání nebo z vlastnictví a pronájmu nemovitostí apod.).

Pro mnohé je daňové přiznání strašák, jelikož při jeho vyplňování je nutné vzít v úvahu řadu faktorů a proměnných a z nich nakonec vypočítat, kolik mělo být vlastně celkově odvedeno státu ze všech příjmů. V konečném důsledku je ovšem příprava daňového přiznání fyzických osob, tedy jednotlivců, relativně jednoduchá, jelikož vyžaduje vyplnění přehledných formulářů, které jsou v současné době dostupné také v elektronické podobě s automatickým algoritmem dosazujícím výpočtové hodnoty do kolonek dle aktuálních požadavků legislativy.

Co je daňové přiznání a kdo je povinen ho podat

Přiznání k dani z příjmů je povinen podat každý, jehož roční příjmy za konkrétní zdaňovací období (u fyzických osob, tedy běžných občanů) se jedná o předchozí kalendářní rok) přesáhly hodnotu 15 000 Kč, případně pokud tyto příjmy byly nižší, ale vykazuje daňovou ztrátu. Mezi příjmy, které jsou předmětem daně, patří:

 • Příjmy ze závislé činnosti (tedy zaměstnání na jakýkoliv typ pracovního úvazku)
 • Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti
 • Příjmy z vlastnictví nemovitostí

Kdy se daňové přiznání nepodává

Pokud v daném roce pracujete ovšem vždy pouze u jednoho zaměstnavatele, u které ho jste podepsali prohlášení poplatníka dně z příjmů (růžová smlouva), můžete si nechat vystavit zúčtování daně z příjmů zaměstnavatelem, a to i v případě, že jste v daném roce zaměstnání měnili (i několikrát). Podmínkou je v tomto případě, že neprobíhal souběh dvou a více zaměstnaneckých poměrů, či jste nebyli současně také osobou samostatně výdělečně činnou nebo vám neplynuly další zdanitelné příjmy (například z pronájmu nemovitosti). Zúčtování daně může zaměstnavatel vystavit pouze v případě, že je splněna podmínka, že v celém zdaňovacím období měl zaměstnanec příjem pouze od jednoho zaměstnavatele, u kterého bylo podepsáno prohlášení. Výjimkou je v tomto případě situace, kdy uplatňujete odečet úroků z hypotečního úvěru, jelikož představují slevu na dani a je potřeba dopočítat částku případného přeplatku daně. Daňové přiznání dále nemusí podávat:

 • Osoby, jejichž příjmy jsou tvořeny výhradně příjmy ze zahraničí, jež jsou z povinnosti vyjmuty mezinárodní smlouvou zabraňující riziku dvojího zdanění
 • Osoby, jejichž příjmy po celý rok byly od daně osvobozeny, tzn. pobírali některý z typů státní podpory – nemocenské dávky, sociální dávky či podporu v nezaměstnanosti apod.
 • Osoby, jejichž příjmy byly zdaněny srážkovou daní – jedná se především o příjmy ze závislé činnosti realizované na základě Dohody o provedení práce, jejichž celková výše nepřesáhla v konkrétním měsíci 10 000 Kč

TIP: Spadáte-li do poslední kategorie, tedy pokud jste pracovali pouze na Dohodu o provedení práce a podléhal-li víš příjem srážkové dani a současně patříte do některé z kategorií, na něž se vztahuje sleva na dani (uvedených níže), je dobré si daňové přiznání spočítat, jelikož vám může být část zaplacené daně vrácena.

Typy daně

Výše a forma daně, kterou je potřeba zaplatit, vyplývá z charakteru příjmu. Daně ze závislé činnosti, tedy z příjmů vyplácených zaměstnavatelem, se dělí do dvou kategorií, a jsou placeny jako zálohová daň a srážková daň. Pokud je vám ze mzdy odečítána daň ve formě zálohy, je nutné podávat daňové přiznání nebo vyúčtování. Toto neplatí pro daň srážkovou, která je automaticky odváděn státu v plné výši. Srážková daň se uplatňuje u zaměstnání realizovaného na Dohodu o provedení práce, případně u Dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční mzda nepřesáhne 10 000 Kč, a činí fixních 15 % příjmu. Na tuto daň se nevztahuje sleva na poplatníka, můžete na ni však uplatnit jiné slevy (sleva na studenta, zvýhodnění na děti apod.).

Kdy a jak se daňové přiznání podává

Termín pro podání daňového přiznání je stanoven vždy na poslední pracovní den v březnu pro osoby, které daňové přiznání podávají samostatně. Pokud pro podání využíváte služeb daňového poradce, může přiznání podat až v pozdějším termínu, který je stanoven na poslední pracovní den v červnu. Služby daňového poradce využívají obvykle Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které dopočítávají veškeré příjmy a výdaje ke stanovení základu daně (nevyužívají nebo nemají nárok na využití možnosti stanovení výdajů paušální částkou).

Prodloužení termínu pro podání daňového přiznání

Vychází-li ovšem v daném roce, ve kterém vám vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo jej podáváte dobrovolně, termín podání na víkend či svátek, případně se vyskytnou nějaké globální události, které omezují možnost podání přiznání, finanční správa zpravidla termín prodlužuje. Vyjde-li termín na víkend, většinou je možné přiznání podat ještě nejbližší následující pracovní den (tzn. např. 1. či 2. dubna, resp. června), u mimořádných událostí je vyhlášení nového termínu aktualizováno prostřednictvím všech dostupných komunikačních prostředků (webová platforma, nástěnka, média apod.)

TIP: Sledujte vždy aktuální informace, abyste měli přehled o skutečném termínu podání daňového přiznání v konkrétním roce.

Forma podání daňového přiznání

Daňové přiznání můžete podat buď v tištěné podobě (vyplněné elektronicky nebo ručně) či elektronicky. Elektronické podání vyžaduje dispozici elektronickým podpisem, pokud jej nemáte, je nutné podat formulář včetně všech náležitostí v tištěné podobě, a to buď přímo na podatelně místně příslušného daňového úřadu nebo poštou – při podání poštou rozhoduje o splnění povinnosti razítko s datumem odeslání.

TIP: Podáváte-li daňové přiznání fyzicky na podatelně, nenechávejte to na poslední chvíli, chcete-li se vyhnout frontám. V posledním týdnu se obvykle tvoří fronty před podatelnou hned z rána před otevírací dobou.

Pokud nevíte, který finanční úřad je ten váš (do obvodu kterého územního pracoviště spadáte), lze jej dohledat podle místa bydliště na portále finanční zprávy.

Stane-li se, že přiznání podáte na jiném finančním úřadě (územním pracoviště, které není místně příslušné vašemu bydlišti), doputuje zpravidla do správných rukou – jednotlivá pracoviště si mezi sebou dokumentaci předávají.

Co budete k přiznání potřebovat

Přiznání k dani z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků se podává na předepsaném formuláři, který každoročně vydává finanční zpráva a je dostupný na všech jejích pobočkách – obvykle ho najdete na podatelně. Případně jej můžete vyplnit na portále finanční správy a poté buď podat elektronicky, nebo vytisknout.

TIP: Pokud se chystáte vyplňovat formulář ručně a vyzvedáváte si jej na finančním úřadě, vezměte si k němu také instrukce pro vyplnění, budete se snadněji orientovat v jednotlivých kolonkách.

Kromě samotného formuláře budete dále potřebovat veškeré dokumenty dokládající vaše příjmy, tzn.:

 • Potvrzení o zdanitelných příjmech – vydává zaměstnavatel na základě vlastních záznamů a obsahuje veškeré potřebné informace (hrubou mzdu, superhrubou mzdu, čistou mzdu, daňový základ, zaplacené zálohy na daň atd.)
 • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ – v případě, že podnikáte na základě živnostenského oprávnění (ať už se jedná o hlavní nebo vedlejší příjem), budete muset doložit příjmy za uplynulé zdaňovací období prostřednictvím tohoto formuláře, vyplnit jej lze rovněž elektronicky
 • Potvrzení a vyplněné formuláře o příjmech a dani zaplacené v zahraničí
 • Potvrzení potřebné pro uplatňování slevy na dani:
  • sleva na studenta – potvrzení o studiu
  • sleva na invaliditu či držitele ZTP – potvrzení o přiznání důchodu či ZTP
  • zvýhodnění na děti (daňový bonus) – prohlášení druhého rodiče, že danou slevu neuplatňuje
  • sleva za umístění dítěte v rámci institucionálního vzdělávání – potvrzení provozovatele
 • Potvrzení o zaplaceném pojistném a dalších položkách (nezdanitelné části základu daně), které si lze odečíst od základu daně – obvykle je zasílá konkrétní subjekt (pojišťovna, banka), u kterého je produkt sjednaný
 • Smlouvu o úvěru a výpis z katastru nemovitostí při uplatňování odečtu úroků z hypotečního úvěru v prvním roce

Podání daňového přiznání

Nejjednodušší způsob, jak vyplnit daňové přiznání, je prostřednictvím elektronického podání. I v případě, že budete nakonec přiznání podávat v tištěné podobě nebo vyplněné ručně, interaktivní formulář udělá spoustu výpočtů za vás a z jeho konečné podoby pak stačí přepsat do formuláře finanční správy. Elektronický formulář naleznete na stránkách daňového portálu v pravém horním rohu je nabídka Nejčastěji hledáte – vyberte možnost Daň z příjmů fyzických osob.

Daň z příjmů fyzických osob

Vybráním této možnosti se otevře interaktivní formulář s jednotlivými oddíly, které postupně vyplníte dle potřebných dokumentů. V následujícím kroku je nutné sestavit formulář do podoby, která odpovídá vaší situaci – v základní formě je formulář nastavený pouze na přiznání k dani z příjmů ze závislé činnosti, pokud máte vedlejší příjem, je nutné stisknout tlačítko Průvodce, které umožní vybrat další součásti.

DP2

TIP: Pozorně si přečtěte všechny možnosti, které lze zaškrtnout – v základním nastavení chybí slevy a bonusy.

V dalším kroku pak vyberte zpřesňující možnosti, pokud se objeví – ty navazují na vybrané součásti, tzn. pokud budete přiznávat příjmy z podnikatelské činnosti, objeví se doplňující formulář s parametry pro vyplnění údajů, které jsou standardně v příslušné příloze tištěného formuláře. K dalším částem formuláře se dostanete vždy stisknutím tlačítka Další krok. Formulář lze průběžné ukládat pomocí nabídky v pravém panelu a po vyplnění vytvořit PDF soubor k následnému vytištění pomocí tlačítka Úplný opis k tisku.

DP3

Pokud podáváte daňové přiznání s cílem vrácení srážkové daně, stačí vám základní formulář. Ve druhém oddíle vyberte možnost Výpočtová tabulka §6, do které můžete zapsat všechny příjmy včetně výše srážkové daně u všech zaměstnavatelů v daném zdaňovacím období.

DP4

V pátém oddíle pak nezapomeňte vyplnit počet měsíců, po které platila příslušná sleva (na studenta, invaliditu, děti), výše daně se poté přepočítá. Je také nutné připojit příslušnou přílohu.

Byl pro vás tento návod přínosný a dobře napsaný?

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 3.8 / 5. Počet hlasujících 23

Zatím nikdo nehlasoval, buď první!

Jak podat výpověď
Jak podat výpověď

V dnešní době je změna práce mnohem častější záležitostí, nežli tomu bylo v minulosti. Měnit práci je běžné klidně ob rok či >>>

Jak být produktivní
Jak být produktivní

Vaše ráno vytváří základ První hodina po probuzení je pro váš den zásadní. Měli byste ji věnovat něčemu, co vás >>>

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *