Jak využít FKSP

FKSP

4.1
(161)

Pod zkratkou FKSP se skrývá Fond kulturních a sociálních potřeb. Jak tento prostředek od zaměstnavatele dokáže zpříjemnit život a zlepšit jeho kvalitu? Jaké druhy benefitů můžete využívat i Vy a jak je možné, že se zaměstnavatelům vyplatí poskytovat tento druh benefitů? Co je to Unišek+ a jak je to s FKSP ve školství? To vše se dočtete v tomto článku.

Co je to FKSP?

Fondem kulturních a sociálních potřeb musí disponovat veškeré státní i příspěvkové organizace a zkrátka každý zaměstnavatel, který je organizační složkou státu, státním podnikem či organizací územní samosprávy, jimiž jsou obce, kraje apod. Jak už napovídá samotný název, jedná se o fond, ze kterého zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům benefity různého druhu.

Nejběžněji se z těchto peněz vyplácí příspěvky na závodní stravování, na podporu zdraví, příspěvky na dovolenou, na kulturní či sportovní akce, ale také příspěvky na penzijní pojištění či soukromé životní pojištění. Možností je však ještě více a veškeré podmínky jsou dány zákonem č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. Samotný fond má mnoho výhod pro zaměstnavatele i zaměstnance. Pracovník vždy rád přijme příspěvek na jeho oblíbené aktivity, ať už se jedná o sport, při kterém se dokáže od práce odreagovat, či dovolenou, kterou si užije se známými nebo rodinou a zapomene tak na pracovní povinnosti. Tento druh relaxace a odreagování se hodí také zaměstnavatelům, jelikož se jejich zaměstnanci vrátí tzv. s čistou hlavou a novým elánem. Dle psychologických a sociologických výzkumů se odpočatí lidé vrací raději do práce, jsou výkonnější, mají do práce chuť a jsou aktivnější v pracovním kolektivu. Jedná se tedy o dokonalou souhru, která lze označit jako win-win řešení pro obě strany.

Kdo vytváří FKSP a jak se v něm generují finanční prostředky?

Fond musí vytvářet všechny organizační složky a příspěvkové organizace, které zřizuje stát, kraj nebo obec. Jedná se proto o instituce, jakými jsou např. školy, zdravotnická zařízení, policie, technické služby, úřady, státní podniky, soudy apod.

Výše finanční částky, kterou je nutné odvádět do fondu, je závislá na počtu zaměstnanců a na procentuální hodnotě příspěvků vypočtené z celkových nákladů na mzdy zaměstnanců. Nejedná se tedy o žádný rezervní fond, kam by se posílal přebytek financí, ale o fond, do kterého je systematicky a pravidelně vkládána určitá hodnota peněz závislá na rozpočtu dané organizace. Tyto finance jsou uloženy a posílány na samostatný účet zřízený právě pro tyto účely, přičemž účet nesmí být zaměňován s jinými bankovními účty organizace.

K čemu využít Fond kulturních a sociálních potřeb?

Jelikož se jedná o finance určené jedině pro zaměstnance, není možné, aby je organizace využívala k jakýmkoli jiným účelům. Dříve bylo možné poskytovat pouze nepeněžní finance, od ledna r. 2021 je však možné poskytovat také peněžité finance – jedná se tedy o peníze v hotovosti. Vždy musí být určitá hodnota předána v podobě benefitů a zaměstnavatel by měl vědět, k jakému účelu budou peníze využity, přičemž má zaměstnanec volbu, zda chce benefity využít na cestování, stravování, produkty, péči, pojištění, spoření apod.

Konkrétně lze finance z FKSP využívat k následujícím účelům:

 • Příspěvek na akce v zařízeních, které slouží kulturnímu či sociálnímu rozvoji zaměstnanců a rodinných příslušníků (kulturní, rekreační, sportovní, tělovýchovná, rehabilitační zařízení, wellness relaxační i lázeňské pobyty, víkendové zájezdy či zařízení pro zájmovou činnost)
 • Příspěvek na náklady spjaté se zařízením péče o dítě (školné v mateřské škole apod.)
 • Příspěvek na provoz autobusu (potřeby zařízení sloužícího kulturními či sociálnímu rozvoji) či na dopravu zaměstnance hromadnou dopravou na místo zaměstnání
 • Příspěvek na doplňky stravy a vitaminové prostředky
 • Příspěvek na závodní stravování
 • Příspěvek na výměnnou rekreaci, zájezd, kulturní či sportovní akci nebo soutěž
 • Příspěvek na vyšetření očí, dioptrické brýle, kontaktní čočky či speciální dioptrické pomůcky
 • Příspěvek na preventivní péči v oblasti dentální hygieny a zubní prevenci (poskytovanou dentální hygienistkou) a ortodontickou péči
 • Příspěvek na očkování proti infekčním onemocněním
 • Příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření či soukromé životní pojištění
 • Příspěvek na vybavení ke zlepšení pracovních podmínek (obuv, oblečení pro zájmovou činnost)
 • Příspěvek na náklady za dočasné užívání zařízení jiných organizačních složek státu nebo osob v případě, že slouží kulturnímu či sociálnímu rozvoji zaměstnance a rodinných příslušníků
 • Příspěvek na úhradu knih (také na knihy pro děti)
 • Bezúročná zápůjčka na pořízení domu nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro vlastní bydlení, na složení členského podílu na družstevní byt pro vlastní bydlení nebo rekonstrukci vlastního bydlení
 • Sociální výpomoc zaměstnancům či jejich nejbližším pozůstalým
 • Finance na pořízení smuteční kytice nebo smutečního věnce v případě úmrtí zaměstnance
 • Věcné nebo peněžní dary zaměstnancům za mimořádnou aktivitu nebo při pracovních výročích, při životních výročích (od 50 let, dále každých 5 let, či při přiznání starobního či invalidního důchodu)

Přispívat je také možné na zdravotní péči, a to v případech, ve kterých není placena z veřejného zdravotního pojištění. Jednotlivé dary, zápůjčky a sociální výpomoci jsou omezeny finančními hodnotami a jejich udělení je závislé na samotném příjemci. Příspěvkem však může být míněna také plná úhrada aktivit či subjektů. Přesnější informace o nároku a specifikaci jednotlivých příspěvků naleznete např. na této adrese https://ppropo.mpsv.cz/vyhlaska_114_2002.

Jak využít prostředky z FKSP?

O schválení využití příspěvků z Fondu kulturních a sociálních potřeb rozhoduje buďto jen zaměstnavatel nebo zaměstnavatel a odborový orgán. Někteří soukromí zaměstnavatelé zřizují pro tyto účely tzv. Sociální fond, ze kterého poskytují svým zaměstnancům benefity různých druhů. Zaměstnanec však nemá na zmíněné poskytování příspěvků z FKSP právní nárok, a proto si jej nemůže vynucovat, a to ani soudně. Zaměstnavatel by měl však dle zákona dodržovat zásadu rovnosti, což znamená, že by pro pracovníky na stejném hierarchickém stupni měla platit stejná pravidla ve věci rozdělování prostředků z FKSP.

Samotný fond je vždy tvořen z finančních prostředků státního rozpočtu a z prostředků, které do něj vkládá samotná organizace v průběhu kalendářního roku. V každé organizaci je omezeno čerpání z tohoto fondu jinými pravidly a zaměstnanci se tudíž musí řídit směrnicemi a vyhláškami daných organizací. Jelikož se účtuje FKSP za jeden kalendářní rok, je nutné prostředky vyčerpat v rámci daného roku. Pokud zůstane na konci účtovacího období na účtu nevyčerpaná částka, není již možné ji využít. Prostředky z minulých období jsou po uzávěrce převedeny do dalšího roku jako základ hospodaření pro veškeré zaměstnance.

Čerpání prostředků z FKSP ve školství

Tvorba i čerpání FKSP se řídí již zmíněnou vyhláškou Ministerstva financí a fond je tvořen 2 % z objemu přidělených prostředků na platy zaměstnanců. Příspěvky mohou čerpat veškeré osoby, které mají s institucí uzavřenou pracovní smlouvu, tedy zaměstnanci pracující na plný i zkrácený pracovní úvazek, zaměstnanci nepřítomni z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, ženy na mateřské dovolené a osoby na rodičovské dovolené, dále také důchodci, kteří při odchodu do starobního nebo invalidního důchodu (z důvodu invalidity 3. stupně) pracovali u zaměstnavatele. Zaměstnanec může však z FKSP čerpat prostředky až po ukončení zkušební lhůty. Benefity z fondu nejsou poskytnuty osobám, které mají s organizací uzavřenou dohodu o provedení práce či dohodu o provedení činnosti.

Na začátku kalendářního roku je běžně vystaven rozpočet čerpání prostředků z fondu, který musí být schválen ředitelem. Následně je možné čerpat prostředky přímo či nepřímo. Přímé čerpání je založeno na poskytování nepeněžních a ve výjimečných případech také peněžních, přičemž se tyto benefity vztahují na sociální výpomoc, tj. jednorázovou sociální výpomoc, dary, a to např. při pracovních výročích či jubileích zaměstnanců, dále na příspěvky na provoz a zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců, na stravování a také na kulturní či sportovní akce, kterými mohou být vánoční besídky, turistické akce, sportovní turnaje, setkání s bývalými zaměstnanci, příspěvek na maturitní plesy apod. Druhou možností je nepřímé čerpání prostředků z FKSP. Částka je závislá na výši pracovního úvazku a může se proměňovat v průběhu roku dle vývoje mezd zaměstnanců. Tímto způsobem je možné čerpat prostředky na rekreaci, tělovýchovu, provoz rekreačního zařízení, příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření apod.

Co je Unišek+ FKSP?

Jedná se o poukázky, které si mohou zaměstnanci vybraných firem objednávat a které mohou využít např. jako příspěvek na dovolenou, na nákup knih, kulturní akce, na nákup v lékárně, sportovní akce či vzdělání. Výhodou je, že finanční částka nepodlého zdanění a nevztahují se na ni odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Novinky FKSP od r. 2022

V lednu roku 2021 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 114/2002 Sb., díky které může zaměstnavatel poskytovat také peněžité benefity. Od prvního lednového dne roku 2022 vejde v platnost další novela, které udává, že je možné přispívat z Fondu kulturních a sociálních potřeb na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a na účet dlouhodobých investic.

Byl pro vás tento návod přínosný a dobře napsaný?

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.1 / 5. Počet hlasujících 161

Zatím nikdo nehlasoval, buď první!

Jak podat výpověď
Jak podat výpověď

V dnešní době je změna práce mnohem častější záležitostí, nežli tomu bylo v minulosti. Měnit práci je běžné klidně ob rok či >>>

Jak být produktivní
Jak být produktivní

Vaše ráno vytváří základ První hodina po probuzení je pro váš den zásadní. Měli byste ji věnovat něčemu, co vás >>>

77 Comments
 • FKSP fond by se měl krátit, tedy pokud dáte výpověď v polovině roku, měla byste mít nárok jen na polovinu FKSP.

 • Dobrý den,
  naše společnost se rozhodla ukrajinským spolupracovníkům vyplatit ze sociálního fondu každému 15.000 Kč jako pomoc jejich rodinám na Ukrajině. Chápeme zákon a nařízení s tímto související správně, že částka 2.000 se nedaní a 13.000 podléhá dani z příjmu?
  děkuji Mirka

 • Dobrý den, Miroslavo,
  tohle je velmi specifický případ a bohužel nemůžeme erudovaně poradit. Doporučuji se obrátit na firemního právníka, případně „daňaře“, kteří řeší i tyhle specifické případy.

 • Dobrý den pracuji ve školství jako uklizecka sml.dobu neurčitou více jak 8 let .Chci dát ted výpověď s 2 mes.vypoved.lhutou budu mit odpracovaných tedy pul roku mám nárok vyčerpat část z Fondu FKSP na dovolenou?

 • Dobrý den, Hano, ano většinou to tak je a můžete čerpat část fondu FKSP na dovolenou, ale vždy to upravuje vnitřní dokument FKSP, kde je to přesněji stanoveno.

 • Dobrý den,

  ráda bych se touto cestou zeptala, zda lze peníze z FKSP využít na pořízení okrasné zeleně k zvelebení prostředí ve škole (olivovníky na chodbu)?

  Helena Erbenová, účetní
  ZŠ a MŠ Bílá Třemešná, okres Trutnov

 • Dobrý den paní Erbanová,
  podle § 4 odst. 4 a 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb. v rámci kulturních a sociálních potřeb lze příspěvek použít k financování zlepšení pracovních podmínek, což by měl být váš případ. Ovšem v případě využití těchto prostředků je rozhodujícím činitel jak zaměstnavatel, tak také odborový orgán vytvořený v každé z organizací. Kde odbory chybějí, tam rozhoduje pouze zaměstnavatel, tedy vedení organizace. V případě, že se tedy nemůže obrátit na vyšší odborový orgán, bych doporučovala ještě konzultaci s ředitelem vaší školy, ale věřím, že by s tímto typem čerpání neměl být problém.

 • Dobrý den, reaguji ještě na dotaz týkající se FKSP. Lze pořídit v rámci zlepšení pracovních podmínek zdravotních sester klimatizaci na sesternu? Děkuji za odpověď.

 • Dobrý den, věřím, že klimatizace je velmi praktická věc, kterou si jako vybavení pro zlepšení pracovních podmínek v rámci FKSP snadno obhájíte. Netuším v jaké organizaci pracujete, ale poradila bych se s vedením ohledně dodatečných nákladů. Klimatizaci je potřeba před každou sezónou zkontrolovat, doplnit chladivo,… náklady s údržbou půjdou pravděpodobně na vrub vaší organizace.

 • Děkuji paní Janě za odpověď ohledně klimatizace. Jsme zařízení poskytující pobytovou sociální službu domovy pro seniory a naše práce je po všech stránkách náročná. Děkuji.

 • Dobrý den, můžeme z fondu FKSP uhradit zhotovení ISIC karet prokazujících status studenta, které byly zhotoveny pro všechny žáky základní školy?
  Děkuji a hezký den

 • Dobrý den paní Lenko, bohužel v tomto případě si opravdu nejsem jistá, zda můžete fond FKSP využít tímto způsobem a nerada bych vám poradila špatně. Pokud zjistíte zda je to možné z jiného zdroje, budu ráda pokud se s námi o vaše zjištění podělíte. Děkuji a omlouvám se, že jsem nemohla poradit.

 • Dobrý den, pracuji v MŠ a v polovině srpna odcházím do starobního důchodu. Na jaře jsme dostali z FKSP zdravotní pantofle a nyní mi bylo sděleno ať je vrátím. Je to správný postup? Děkuji

 • Dobrý den, paní Dano. V případě, že jste si zdravotní obuv koupila vy sama a posléze si je nechala skrze FKSP proplatit, jsou pantofle samozřejmě vaše. V případě, že organizace nakoupila hromadně zdravotní obuv na náklady FKSP a posléze je rozdala mezi zaměstnance, bude to složitější. Předpokládám, že váš je druhý případ a proto se obávám, že obuv budete muset opravdu vrátit.

 • Dobrý den,teď na konci června mi končí pracovní smlouva,může po mě zaměstnavatel chtít vrátit obuv pořízenou z fksp?Používala jsem jí jako pracovní.Děkuji

 • Dobrý den, loni jsem zadala o příspěvek z FKSP a jelikož do září 2021 jsem měla 11 hodin a to je půl úvazku tak mi bylo řečeno že mám nárok na 6000 kč. Jen že od září jsem již měla 13 hodin a to je víc než půl úvazku tak že jsem měla nárok na 12000kc. V tomto roce je naopak že od září budu mit jen 9hodin. Tak mi příspěvek pokratili. Mám li nárok na vrácení těch 6000 z loňského roku?

 • Dobrý den,chci se zeptat ohledně fondu FKSP.Mohu si z fondu zakoupit pernamenky např. Bazén,solná jeskyně,fitko,zoologická zahrada děkuji za odpověď.

 • Dobrý den Lucie. Běžně se fond FKSP právě na tyto účely používá. Zakoupení permanentky na bazén či zoologické zahrady bývá častou formou plnění, ale jelikož si každá organizace každoročně určuje pravidla plnění sama, doporučuji se zeptat na detaily osoby, která má FKSP ve vaší práci na starost.

 • Dobrý den, ptám se jako ředitel školy. Lze z FKSP hradit školení celého pedagogického sboru a současně s dopravou, ubytováním a stravováním. Školení by se uskutečnilo mimo objekt ZŠ ve školícím středisku školící organizace. Děkuji za odpověď.

 • Máme v FKSP osobní limity, zaměstnanci si nakupují sportovní věci (brusle, boty, hůlky, přilby), oblečení (bundy, kraťasy, ponožky), je nutné tam mít nějaké finanční omezení – do 3.000 Kč? A jsou ty věci po ukončení pracovního procesu jejich?

 • Dobrý den,
  výši příspěvku si určuje každá organizace sama. Co se týče druhé části vašeho dotazu, dle vyhlášky se příspěvek může využít na pracovní oděvy a obuv, na jednotné oblečení a na vybavení pro sportovní a zájmovou činnost, které je půjčováno zaměstnancům.

 • Dobrý den,

  pracuji na 1,1 úvazek jako učitelkna na ZŠ, kde je zhruba 50 zaměstnanců. Dostáváme z FKSP všichni příspěvek na vitamíny (600 Kč do určené lékárny) a příspěvek na obědy (někteří nechodí a o příspěvěk přijdou). Pak máme možnost čerpat na dovolenou (asi 3000 Kč – pokud to jde přes cestovní kancelář. Airbnb nebo Booking neproplácí). Ale zaráží mě, že nám bylo řečeno, že kdo dřív přijde, ten dřív mele. To znamená, že část zaměstnanců si zažádá o příspěvek a na ostatní už příspěvek nezbyde. Takže dámy z kanceláře a vedení si vybírají příspěvek na rekreaci hned v září a ostatní už jen zřídka a zdaleka ne všichni zaměstnanci. Kamarádka to má v práci tak, že tam každý zaměstnanec má k dispozici určitý obnos – cca 10 tisíc, které si může vyčerpat, aniž by se báli, že „kdo zaváhá, ten nic nemá“. Můžete mi prosím napsat, jestli tam máme mít každý svůj balíček a nebo je to společný balík, ze kterého někteří nemají vůbec nic? Děkuji.

 • Dobrý den.
  Pracuji jako učitelka na ZŠ a mám plný úvazek a smlouvu neurčitou. Ráda bych se zeptala, co v čerpání fondu příspěvků FKSP přesně znamená, že je to nenároková složka, pokud zaměstnanci školy řádně plní své pracovní povinnosti a chtějí čerpat částky na účely k tomu určené? /ne pouze dle rozhodnutí vedení školy/
  Děkuji

 • Dobrý den,
  běžně se přes FKSP proplácí ubytování objednané skrze cestovní kanceláře nebo přímo v daných hotelích na území Česka.
  Standartní postup je, že v případě kdy je vyhrazena částka na rekreační účely, je rozdělena pro všechny zaměstnance, aby nedošlo k diskriminaci některých zaměstnanců. V případě, že někteří zaměstnanci svůj příspěvek nevyčerpají, přechází zbylé prostředky do dalšího zúčtovacího období.

 • Dobrý den Alexandro,
  zaměstnanec nemá na poskytnutí příspěvku z FKSP žádný právní nárok. Nemůže si ho tedy vynucovat; nicméně i v případě FKSP by měla platit zásada rovnosti mezi zaměstnanci a neměl by být nikdo diskriminován. To znamená, že by pro zaměstnance na podobných pracovních pozicích měla platit stejná pravidla.
  Každá organizace si stanovuje pro zúčtovací období pravidla a možnosti plnění FKSP sama v rámci státem stanovených předpisů, které jsou pro všechny závazné, ale netuším jakým způsobem tento fond přerozděluje vaše škola.

 • Dobrý den, z FKSP jsme pořídili kávovar, nyní potřebujeme prostředek (výměna čistících filtrů) na jeho čištění, je možné i náhradní filtry hradit z FKSP.

 • Dobrý den Katherine,
  z FKSP lze pořídit vybavení pracovišť ke zlepšení pracovních podmínek nad rámec povinného vybavení, ale není možné v žádném případě z FKSP hradit náklady s tím spojené. Tudíž kávu, vodní filtry či odvápňovače nebo případné opravy z FKSP opravdu nelze financovat a tyto náklady musí uhradit vaše organizace.

 • Dobrý den, máme jako zaměstnaneci ZŠ nárok vědět, v jaké výši si jednotlivý zaměstnanec může čerpat z FKSP? Nikdy nevíme o jakou částku jde. Navíc se z fondu platí akce, které se účastní jen část zaměstnanců školy, a tak ostatní mají smůlu. Vím, že fond není právně vymahatelný, ale přesto by asi všichni měli mít stejnou možnost. Děkuji za Váš čas a odpověď.

 • Dobrý den, můžete mi, prosím, poradit na jak vysokou částku z ročního limitu
  (7 000,-Kč) mají nárok noví zaměstnanci, kteří nastoupili v září letošního roku.
  Děkuji za odpověď

 • Dobrý den paní Petro,
  hospodaření s fondem FKSP podléhá daným předpisům. Finanční balíček se může každý rok měnit, ale jeho čerpání by mělo být transparentní a konkrétní podmínky, za kterých se příspěvek poskytuje, by měly být vymezeny v pravidlech hospodaření s FKSP vaší organizace. Z FKSP se můžou financovat společenské akce, byť na něj nejsou pozvaní všichni zaměstnanci. Každopádně pokud dochází na individuální čerpání zaměstnanců, mělo by se každoročně oznámit, do jaké výše je možné čerpat z fondu a definovat na jaké účely.

 • Dobrý den paní Křížová,
  čerpání fondu FKSP nových zaměstnanců není upraveno vyhláškou. Zde záleží především na směrnicích jednotlivých organizací, které by toto měly mít ošetřeny. Některé organizace poskytují příspěvek až po prvním roce pracovního poměru. Jiné nabízejí zaměstnancům, kteří nastoupili v průběhu roku například jednotnou částku 1000,-. Případně volí poměrovou částku odpovídající počtu odpracovaných měsíců za kalendářní rok.

 • Dobrý den, pracuji jako učitelka na ZŠ, mám smlouvu na neur. a chtěla bych čerpat z FKSP jinou nabídku, kterou mi škola dává. Nemáme v nabídce dentální hygienu, kterou bych ráda čerpala. Mám na to nárok. Také mi bylo sděleno, že když jsem nebyla na akci pořádané školou na tři dny za 5000 Kč, že nemám nárok na tyto peníze. Chtěla jsem si je vybrat jinak. Třeba masáže…. . Také mi bylo sděleno, že všechny peníze se musí utratit do konce kalendářního roku. Prosím, novou kolektivní smlouvu chceme projednat jako celek učitelského sboru. Máme na to nárok? Máme nárok na podrobné vyúčtování tohoto roku. Třeba, kdo byl na tom zájezdu za 5000 Kč. Děkuji za odpověď. Hana

 • Dobrý den paní Hanko,
  opravdu je nutné využít příspěvek FKSP do konce kalendářního roku. Na příští rok už bude školská rada operovat s novým rozpočtem pro rok 2023 a vaše nevyužité finance pro rok 2022 propadnou. Vedení vaší organizace se může rozhodnout financovat z FKSP pobyt či jinou kulturní akci bez ohledu na to, kolik zaměstnanců se jí účastní, ale je musí vést přesné vyúčtování. Zda vás do něj nechají nahlédnout, to už je jiná. Pokud jste na akci nebyla, bohužel nemáte nárok tento finanční obnos vymáhat jinak. Ano, masáže mohou být z tohoto příspěvku financovány, ale to se většinou děje v případě, kdy všichni zaměstnanci dostanou svůj finanční balíček a je na nich zda je využijí a jak. Takže FKSP využijí například pro financování firemní akce, nákup vybavení a zbytek rozdělí mezi zaměstnance. Pravidla pro hospodaření s FKSP mohou být stanovena směrnicí, kterou vydává ředitel organizace, ale mohou být i
  součástí kolektivní smlouvy, pokud o tvorbě a čerpání spolurozhoduje také odborová organizace. Pokud nejste se současným stavem spokojeni, jistě jako celek můžete apelovat na ředitele, aby se situací zabýval.

 • Dobrý den, FKSP fond je opravdu určen jen na kalendářní rok? Co se děje s penězi, které se nevyčerpají? Na co je může ředitel využít?
  Je toto popsané v nějakém zákoně?
  Moc diky za odpovědi

 • Dobrý den paní Zuzano,
  prostředky fondu jako takového, které nejsou vyčerpané v jednom kalendářním roce nepropadají, ale převádějí se do roku následujícího. Kdy se opět sestavuje rozpočet na kalendářní rok a stanoví se zásady pro používání
  fondu. A tedy i vy, můžete opět získat nárok na další příspěvek z fondu FKSP.
  Nakládání s fondem FKSP je upraveno ve vyhlášce Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb Předpis č. 114/2002 Sb.

 • Dobrý den paní Hano,
  právní úprava nestanoví, zda je potřeba a jakým způsobem rozlišovat plný nebo zkrácený úvazek. Zaměstnanec se zkráceným úvazkem má taktéž nárok na čerpání z fondu FKSP. Nicméně pravidla hospodaření s fondem mohou stanovit speciální úpravu. Tedy určitým způsobem tento stav zohlednit.
  Osoby pracující na základě dohody o provedení práce či dohodě o pracovní činnosti nelze považovat za zaměstnance a tedy nemají nárok na čerpání z fondu.

 • Směrnici FKSP máme jasně danou,ta je jasná, ale chtěli bychom zlepšit některé věci na pracovišti – kávovar máme, ledničky také.. Zaměstnanci tvoří ve svém volném čase keramické výrobky, lze třeba povýšit toto tvoření a zakoupit z FKSP hrnčířský kruh, který budou využívat všichní zaměstnanci? Protože jsme všichni tvořivci, šlo by koupit i plackovačku na vytváření osobních placek, nebo koupit pro všechny zaměstnance skartovačku…

 • Dobrý den paní Ivo,
  z fondu FKSP můžete pořídit vybavení pro zájmovou činnost, které bude zapůjčováno zaměstnancům. Ve vašem případě tedy můžete zakoupit z prostředků fondu zmíněný hrnčířský kruh i plackovačku.

 • Dobrý den,

  je možné z FKSP zaplatit blahopřání k narozeninám bývalým zaměstnancům, kteří jsou v důchodu?
  K životnímu výročí z FKSP jim zasíláme poukázku v hodnotě 1000Kč.
  Moc děkuji za odpověď.

 • Dobrý den,
  paní Edito. Dle vyhlášky Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb je možné z fondu poskytovat zaměstnancům (i bývalým) věcné nebo peněžní dary při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku.
  V jiných případech čerpání z FKSP za tímto účelem není možné.
  Na druhou stranu, se na důchodce, kteří při prvním přiznání důchodu pracovali u vašeho zaměstnavatele, mohou vztahovat stejná pravidla čerpání fondu jako pro příspěvek zaměstnancům v pracovním poměru. To však zaměstnavatel musí stanovit v pravidlech čerpání z FKSP a může pro různé skupiny stanovit odlišná pravidla čerpání. Tedy jiné pravidla pro zaměstnance v aktivním poměru a jiné v důchodu.

 • Vážení,
  ráda bych se informovala o možnosti zakoupit dar z FKSP pro 3 kolegy , kteří v letošním roce oslaví devadesatileté výročí věku. Jako učitelé byli velmi aktivní i pro veřejnost v oblasti hudební i tělovýchovné, na škole pracovali více než 30 let, do prvního důchodu odcházeli právě z naší školy.
  V tomto školním roce se měnilo vedení školy, ani členové učitelského sboru práci kolegů nezažili, takže se mi těžko získává podpora pro uvolnění financí. Za Váš názor Vám předem děkuji.

 • Dobrý den paní Zdeňko,
  k tomuto nádhernému životnímu jubileu je možné nakoupit dary z fondu FKSP. Celková výše darů může činit nejvýše 15 % ze základního přídělu.

 • Dobrý den,

  lze považovat blahopřání k narozeninám, které posílá ředitel bývalým důchodcům jako věcný dar? Může se uhradit z FKSP?
  Děkuji za odpověď.
  S pozdravem
  Edita

 • Dobrý den Edito,
  z fondu lze poskytovat zaměstnancům věcné nebo peněžní dary při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku. V těchto případech se tedy i blahopřání lze považovat jako věcný dar.

 • Dobrý den pane Pilaři,
  tvorba FKSP není u obchodních společností zcela běžná, ale zákon to nijak nezakazuje. Fond kulturních a sociálních potřeb vytváří především organizace, kterým to ukládá zákon, ale samozřejmě také další organizace se mohou z vlastní vůle rozhodnou pro vytvoření podobného fondu. V tomto případě však není tvorba fondu upravena žádným právním předpisem a podmínky pro jeho tvorbu a čerpání můžete stanovit podle vlastního uvážení.
  Pozor, pokud bude tvorba a hospodaření tohoto fondu zakotveno ve společenské smlouvě, bude pro společnost závaznou. Většinou se, ale podmínky vytváří dle rozhodnutí valné hromady. Podmínky tvorby fondu, jeho čerpání i pro koho je určen je možné stanovit stejným způsobem jako je definována vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

 • Dobrý den, šéfka odborů podepsala aktualizovanou směrnici FKSP na naší škole, ale s nikým to neprodiskutovala a většina zamětnanců s tím nesouhlasí, připravujeme nyní vlastní návrh. Je možné udělat případnou změnu kdykoliv? Děkuji za odpověď.

 • Zdravím ET,
  nejsem kompletně obeznámena s postupem schvalování směrnic a případných dodatků a úprav. Každopádně, vnitřní směrnice FKSP musí být vždy v souladu s vyhláškou MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. Proto ať už budou případné úpravy jakékoliv, neměl by být problém s jejich implementací i v průběhu roku.
  Samozřejmě pokud dojde k vyčerpání části financí fondu před úpravou směrnic, musí se to zohlednit při dalším čerpání, během letošní roku.

 • Dobrý den, při rekonstrukci sborovny chtějí učitelé kvalitnější psací stoly. Od zřizovatele na ně peníze nedostaneme. Můžeme je pořídit z FKSP?

 • Dobrý den,
  ano z FKSP je možné čerpat finance pro nákup vybavení pro zkvalitnění pracovního prostředí pro zaměstnance. Tedy i na nákup lepších stolů.

 • Dobrý den, jsme sociální zařízení pobytového typu. V průběhu let 2020 až 2021 jsme se potýkali s masivním zásahem covidu který dlouhodobě vyčerpával naše zaměstnance. Abychom je podpořili a udělali jim radost, zajišťovali jsme pro ně balíčky (např. květinové velikonoční dekorace, nebo balíček k MDŽ, který obsahoval veselé ponožky nebo čaj či sladkost), na vánoce balíček s vitamíny, poukázky do lékárny, či do drogerie Teta. Musím říci, že máme výhradně ženský kolektiv, který dárky velmi ocenil. Když si pročítám podmínky čerpání FKSP, je to tedy dost „na hraně“, díky novelizaci od tohoto roku budeme směrnici novelizovat a upravovat. Chci se ale zeptat, jestli bychom dokázali nákupy, které jsem shora uvedla obhájit, či by nás čekala nějaká sankce?Děkuji Vám.

 • Dobrý den paní Moniko,
  jak sama uvádíte, čerpání některých z vámi uvedených položek je docela „na hraně. S balíčky vitamínů nebo dokoracemi, by neměl být žádný problém, ale jiné… nejsem si jistá, zda by bylo možné obhájit čerpání na poukázky do drogérie nebo sladkosti.

 • Dobrý den. Jsem pojištěná u ZPMV / 211/. Každý rok v tuto dobu zaměstnavatel přispívá z FKSP na nákup vitamínů. Tento rok mi oznámil, že nemám na částku nárok, jelikož jsem pojištěná u 211 a oni nabízí příspěvek pro rok 2023 v částce 250 Kč na vitamíny. Tuto částku jsem nečerpala ani nemám v plánu čerpat. Od zaměstnavatele máme vždy daleko vyšší částku cca 2 500 Kč za rok.
  Pokud tedy čerpat nebudu, může mi zaměstnavatel příspěvek na vitamíny poskytnout?
  Děkuji za odpověď. V. Šťastná

 • Dobrý den paní Šťastná,
  FKSP příspěvek nelze vymáhat a pravidla jeho čerpání mohou být často velmi zavádějící. Problém nastává v tom, že každá organizace může definovat vlastní podmínky čerpání (pokud to není v přímém rozporu s vyhláškou upravující nakládání s FKSP). Tudíž je možné, že někde ve směrnicích podle nichž se upravuje čerpání FKSP u vašeho zaměstnavatele, je tato podmínka uvedena, ale nezdá se mi to pravděpodobné.
  Osobně si myslím, že vašemu zaměstnavateli by nemělo záležet na tom, u jaké jste pojišťovny a jaké benefity tato daná pojišťovna poskytuje. Navíc si nedovedu představit jakým způsobem by zjišťoval/byste dokazovala, zda jste příspěvek čerpala nebo ne.

  • Dobrý den paní Russková.
   Moc Vám děkuji za odpověď. Chápu, že nelze vymáhat příspěvek, jen mám pocit, že si vyhlášku zaměstnavatel nesprávně vyložil, tedy mi celá situace přijde nefér.
   Zaměstnavatel poukazuje právě na vyhlášku, která upravuje nakládání s FKSP – je zde uvedeno, že ….. z fondu lze hradit nákup vitamínových prostředků pro zaměstnance, pokud není hrazeno ze zdravotního pojištění.
   Tedy si zaměstnavatel vyžádal od všech zaměstnanců údaj o zdrav. pojišťovně, zkontroloval zda některá pojišťovna poskytuje na vitamíny příspěvek a na základě zjištění, že pojišťovna 211, u které jsem pojištěna, na tento rok poskytuje příspěvek ve výší 250 Kč rozhodl, že tedy dle výkladu nemám již nárok čerpat z FKSP s vysvětlením … protože má pojišťovna nabízí příspěvek na vitamíny..
   Prosím Vás tedy o vyjádření, zda je tento výklad správný. Zajímá mě hlavně, jak je myšlený ten dovětek – pokud není hrazeno ze zdrav. pojištění.
   Ještě jednou Vám moc děkuji za upřesnění.
   V. Šťastná

   • Dobrý den,
    pokud se rozhodnete nevyužít slevu na vitamínové přípravky poskytnutou vaší zdravotní pojišťovnou a raději si nákup vitamínů necháte hradit z fondu FKSP, můžete to udělat, pokud tato platba není hrazena ze zdravotního pojištění a pokud na to máte dostatečné finanční prostředky v rámci fondu FKSP. Respektive by byl problém, kdybyste si nechala jedny vitamíny proplatit jak od své pojišťovny tak i v rámci FKSP, ať už celou částku nebo jen její část.

 • Dobrý den,
  je možné uhradit lázně v prosinci a realizovat pobyt v březnu následujícího roku. Jedná se o zaměstnance, který ke konci roku odešel do důchodu. V plánu čerpání nejsou prostředky na čerpání rekreace v roku realizace lázní. Ve směrnici není čerpání důchodců zakotveno.
  Jak se má postupovat? Je čerpáno v souladu.

  • Dobrý den paní Marková,
   pro čerpání příspěvku není rozhodující den, kdy se rekreační pobyt uskutečnil, ale den, kdy byl zaplacen. Tudíž je možné, aby byly lázně uhrazeny v prosinci a realizace proběhla až během následujícího roku.
   Důchodcům, tedy bývalým zaměstnancům, kteří odešli do důchodu z daného zaměstnání, je možné přispívat více méně za stejných podmínek jako stávajícím zaměstnancům. Zaměstnavatel či organizace si sama rozhoduje a do svých zásad o hospodaření s fondem, uvádí, které příspěvky a v jaké výši bude z fondu důchodcům poskytovat.

 • Dobrý den,

  pokud je čerpáno FKSP na ubytování v Praze, ve faktuře je uvedeno jméno zaměstnance a termín, ale v uvedeném termínu byl zaměstnanec v práci, tudíž se lze domnívat, že
  tam jel někdo úplně jiný … Je to takto v pořádku?
  Moc děkuji za odpověď.

  • Dobrý den,
   taková situace je trochu sporná. Vyhláška jasně, říká, že čerpání fondu je určeno pro zaměstnance a jejich manželům, manželkám, partnerům, partnerkám, druhům, družkám a nezaopatřeným dětem. Je jasně určeno na co lze příspěvek na rekreaci využít, ale výslovně nikde neuvádí, že by zaměstnavatel samotný se musel dané rekreace zúčastnit. Pokud příspěvek na rekreaci dále neupravuje vnitřní směrnice vaší firmy, osobně bych si zjistila zda byl místo zaměstnance ubytován někdo z uvedeného okruhu rodinných příslušníků.

 • Dobrý den,
  je možné z FKSP hradit zaměstnanci učebnice, které neobsahují 50% reklamy? Např. učebnici Anatomie? Děkuji za odpověď

  • Dobrý den,
   ano z fondu lze hradit tištěné knihy, včetně obrázkových pro děti, u kterých reklama nepřesahuje 50 % jejich tištěné plochy.

 • Čerpání FKSP při mateřské dovolené mi přijde smysluplné, když se MD bere stejně jako když zaměstnankyně pracuje (viz počet dnů MD má vliv na počet dní řádné dovolené).
  Ale jaký je nárok na FKSP při rodičovské dovolené?
  Jedná se stále o zaměstnance organizace, ovšem je to prostě klasická dovolená s podporou ÚP.
  Děkuji za odpověď.

  • Za zaměstnance v pracovním poměru se považují zaměstnanci, kteří pracují na plný i zkrácený pracovní úvazek, stejně jako zaměstnanci nepřítomní v zaměstnání z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, zaměstnankyně na mateřské dovolené a zaměstnankyně a zaměstnanci na rodičovské dovolené. Avšak zaměstnavatel může čerpání příspěvků z FKSP určit rozdílně pro různé druhy zaměstnanců. Ať už se jedná o zaměstnance na zkrácený úvazek nebo pro zaměstnance na rodičovské dovolené. Záleží jakým způsobem jsou upravená pravidla pro čerpání příspěvku vnitřním předpisem.

 • Dobrý den, může zaměstnavatel nařídit zaměstnancům akci hrazenou z FKSP? (např. účast na kurzu, semináři…)
  Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den,
   z fondu lze přispívat na umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání. Které ovšem NENÍ odborným rozvojem, prohlubováním vzdělání nebo kvalifikace nebo zdokonalováním odborné způsobilosti zaměstnance. Zaměstnavatel tedy nemůže hradit tyto formy seminářů a kurzů z příspěvků FKSP.

 • Dobrý den, pracuji ve škole jako učitelka a zároveň na zkrácený úvazek jako uklízečka. Mám nárok na příspěvek FKSP za každou pracovní pozici ? Mohu tedy všechny výhody čerpat 2x ? Děkuji za informaci

  • Dobrý den paní Šárko,
   Vaše situace je trochu sporná. Za zaměstnance, kteří mají nárok na čerpání z fondu FKSP, se obecně berou jak zaměstnanci na hlavní pracovní poměr, tak také ti na zkrácený. Ovšem to nakolik a jak, upravuje vnitřní směrnice čerpání fondu Vaší školy, ze které se dovíte více. Ve vyhlášce Ministerstva financí se situace, kde zaměstnanec je zaměstnán u stejného zaměstnavatele na dva úvazky, neřeší. Proto bude asi rozhodnutí o poskytnutí dvojího plnění, pravděpodobně plně v rukou Vašeho zaměstnavatele.

  • Dobrý den,
   z FKSP lze přispívat jak zaměstnancům, tak blízkým příbuzným (manžel, manželka, dítě) na osobní rozvoj a zájmovou činnost. Tedy lze říci, že by bylo možné z tohoto hlediska hradit i autoškolu. Vaše organizace o tom může rozhodnout sama, rozhodně k tomu, ale není povinna a musí to schválit vedení v souladu s pravidly stanovenými vyhláškou a vlastním vnitřním předpisem.

 • Dobrý den,
  Jak je to se vstupenkami do divadla? Je možnost, že si dotyčný koupí vstupenku, a pak mi jí donese k proplacení? Může jedna osoba pořídit vstupenky dvě (pro manžela). Nebo musí být faktura na školu? Děkuji.

  • Dobrý den Kateřino,
   zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům lze z fondu přispívat na všechny druhy vstupenek na kulturní, tělovýchovné nebo sportovní akce, tedy i na divadelní představení. Ale pouze za předpokladu, že je organizace sama pořídí. Samotné vstupenky bohužel nejsou účetním dokladem!
   Můžu doporučit například, aby vaše organizace zakoupila pro dané zaměstnance sezónní vstupenky čímž si můžete usnadnit formality.

 • Dobrý den,
  Z FKSP lze čerpat na penzijní připojištění zaměstnanců.Jsou zde nějaké podmínky?U nás jsou slyšet výmluvy,že je nás moc zaměstnanců a že by to bylo moc peněz a všichni by museli mít zřízené penzijní připojištění…nějak se v tom ztrácím
  Děkuji za odpověď

  • Dobrý den,
   dle § 12 vyhlášky č. 114/2002 Sb., která upravuje poskytování příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, se uvádí, že organizace může přispívat zaměstnanci maximálně 100 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit.
   Postup pro poskytnutí příspěvku začíná písemnou žádostí zaměstnance, kterou může organizace dle svého uvážení schválit, ale není to její povinností. Podmínkou je schválení příspěvků v rozpočtu a platná smlouva se zaměstnancem o výši jeho a zaměstnavatelova příspěvku. Doporučuje se, aby organizace se zaměstnancem uzavřela smlouvu o podmínkách příspěvku, ve které bude uvedeno, kolik bude zaměstnanec přispívat, jak dlouho a další podmínky, které musí zaměstnanec dodržet v případě, že dojde k ukončení pracovního poměru nebo vypoví-li zaměstnanec smlouvu s pojišťovnou atd., ale není to povinné, a organizace si může nastavit vlastní pravidla.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *