Jak zjistit rodné číslo

vysvětlení rodného čísla

4.3
(86)

Rodné číslo je specifický číselný kód, který se přiděluje každému občanu v České republice. Pořadí jednotlivých čísel není náhodné. Je odvozeno ode dne narození a od pohlaví člověka. Rodné číslo slouží k identifikaci a můžeme se často setkat s tím, že jej od nás někdo vyžaduje, např. při zápisu o ubytování, při platebních operacích, v pojišťovnách, na úřadech či při vstupu do některých budov.

Osobní údaje

K identifikaci osoby slouží osobní údaje občana či obyvatele České republiky. Mezi osobní údaje patří jméno a příjmení, rodné číslo, případně titul před nebo za jménem. Dále se zde může řadit rodinný stav, státní občanství, vzdělání či zaměstnání. A právě na rodné číslo se zaměříme.

Z čeho se skládá rodné číslo?

Rodné číslo obsahuje jedenáct pozic. Konkrétně se skládá z šesti číslic, lomítka a dalších čtyř číslic. Jejich formát, jenž se používá již od r. 1954, je následující:

RRMMDD/XXXY

 • První dvojčíslí (RR) je rok narození. Pokud se daná osoba narodila roku 1968, v rodném čísle se objeví poslední dvě číslice, tedy 68.
 • Druhé dvojčíslí (MM) je měsíc narození. U žen se k měsíci narození přičte navíc 50. Pokud se v daný den vyčerpá číselná řada, přičítá se k ženskému číslu 70 a k mužskému 20 (viz Jak se generuje RČ). To znamená, že pokud se narodila daná žena v dubnu, na místě MM bude 54. Pokud je osoba mužského pohlaví, na místě MM bude 04.
 • Třetí dvojčíslí (DD) je den narození.
 • Číslo za lomítkem (XXX) vyjadřuje pořadí narození toho daného dne.
 • Poslední číslo (Y) je číslice, která slouží ke kontrole a je přiřazena dle ostatních čísel.

Pokud máme rodné číslo ve tvaru 875913/1425, jsme schopni zjistit, že se jedná o osobu, která se narodila roku 1987, je to žena (jelikož je hodnota MM 59 a ne 09, jak by to bylo u mužského pohlaví) narozená v září třináctého dne v měsíci. Narodila se jako 142. dítě toho dne.

Zajímavost: Jelikož se rodná čísla v dnešním formátu vydávají od roku 1954, v roce 2054 nastane problém s jedinečností kódu. Proto bude nutné zavést nový identifikátor k odlišení jednotlivých čísel.

Jak zjistit věk a pohlaví z rodného čísla

Z rodného čísla zjistíme datum narození dané osoby. Věk pak jednoduše vypočítáme tak, že odečteme od aktuálního roku rok, ve kterém se osoba narodila. Pokud máme tedy číslice před lomítkem např. 970521 a je červenec roku 2020, počítáme 2020 – 1997 a zjistíme, že je dané osobě 23 let. V tomto případě se jedná o osobu mužského pohlaví, jelikož není k číslu přičtená hodnota 50. O ženské rodné číslo by se jednalo v případě, kdyby jeho počátek vypadal takto: 975521.

Jak se generuje rodné číslo

Jak už bylo popsáno výše, rodné číslo před lomítkem se generuje z data narození. Tři čísla za lomítkem ukazují, o kolikáté narození v určitý den se jedná, a poslední číslice je kontrolní. Přiřazuje se podle ostatních čísel a slouží pro kontrolu správnosti a platnosti rodného čísla. Sami si můžeme vypočítat její správnost tak, že sečteme lichá čísla (1., 3., 5., 7. a 9.) a od součtu odčteme součet čísel, které se nachází na sudých pozicích (2., 4., 6., 8. a 10.) Poslední číslo je vždy dosazováno tak, aby byl výsledek rozdílu nula nebo aby bylo číslo dělitelné jedenácti. Právě kontrolní číslo je přiřazováno pro případy, kdy nastane chyba v přepisu rodného čísla. Pokud proběhne záměna jedné číslice či se prohodí pořadí dvou sousedních číslic, můžeme na tuto chybu během pár chvil přijít a číslo opravit.

Pokud máme rodné číslo 875928/8835, výpočet bude vypadat následovně: (8+5+2+8+3) – (7+9+8+8+5) = 26 – 37 = -11
Výsledek je dělitelný jedenácti, a proto můžeme rodné číslo považovat za správné.

Existuje okolo 1000 rodných čísel, která mají na konci nulu a která nejsou dělitelná jedenácti. Dříve se totiž dělilo prvních devět číslic jedenáctkou a zbytek dělení se zapisoval na poslední pozici rodného čísla. Tento postup připisování rodných čísel, která nejsou dělitelná 11, se přestal používat v roce 1985.

Pokud se narodí v daný den více dětí, než je odpovídajících rodných čísel, použije se rodné číslo, ve kterém je k měsíci přičtena hodnota 20. U mužů je to tedy hodnota 20, u žen 70. Tohle pravidlo je platné od roku 2004.

Změna a získání rodného čísla

Změna rodného čísla může být provedena v případě, že mají dvě osoby či obyvatelé stejné rodné číslo. Dále pokud bylo osobě přiděleno nesprávné rodné číslo nebo pokud je prováděno nezrušitelné osvojení. Posledním důvodem ke získání nového rodného čísla je, pokud došlo ke změně pohlaví.

Kde získáme rodné číslo

 1. na matričním úřadu – pokud se jedná o osobu narozenou v České republice, uděluje se rodné číslo při narození či nezrušitelném osvojení
 2. ve zvláštní matrice – pokud se osoba narodila v zahraničí
 3. na policii – pokud je osobou cizinec s povolením k pobytu na území České republiky nebo osoba, které byl udělen azyl na území ČR
 4. na Ministerstvu vnitra ČR – v ostatních případech

Kdo může podat žádost o udělení rodného čísla

 1. zákonný zástupce, opatrovník či zmocněnec (pokud předloží oprávnění k zastupování zmocnitele)
 2. cizinec, který nemá povolen pobyt v ČR na dobu delší než 90 dní (žádá pro splnění pravidel podle zvláštních právních předpisů, např. kvůli zaměstnání či účely studia)

Jak podat žádost

Žádost lze podat poštovní přepravou, osobně (Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, oddělení rodných čísel), využitím datové schránky Ministerstva vnitra nebo e-mailem poslaným na Ministerstvo vnitra (osc@mvcr.cz), pokud má žadatel opatřen elektronický podpis. Za přidělení rodného čísla zaplatíte poplatek ve výši 1000 Kč.

Doklad o rodném čísle

Jako doklad o rodném čísle slouží rodný, oddací či úmrtní list, doklad o registrovaném partnerství, občanský průkaz, kartička zdravotní pojišťovny, cestovní doklad (pokud je v něm číslo uvedeno), doklad o přiděleném rodném čísle, který vydalo a potvrdilo jedno z uvedených výdejových míst, průkaz o povolení pobytu cizince nebo průkaz povolení k pobytu azylanta

Zneužití rodného čísla

Samotné zneužití rodného čísla není úplně časté, jelikož jen s ním mnoho neuděláme. Jestliže nám ale někdo ukradne peněženku s občankou, ze které zjistí navíc jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště a číslo občanského průkazu, může to už znamenat problém. Proto ihned nahlaste ztrátu na policii, úřad, v bance a na pojišťovně. Největším strašákem je uzavření nebankovní půjčky, ke které potřebuje osoba dva důkazy totožnosti. Ne vždy se ale stává, že nás do takové situace dostane zloděj peněženky. Je totiž stále častější, že někomu pošleme přes internet své osobní údaje a naletíme tak podvodníkovi sami. Proto si vždy ověřte, komu své údaje posíláte a nikomu neposkytujte informace bezdůvodně.

Děti a sociální sítě

V dnešní době by měli rodiče dohlížet na to, co sdílejí jejich děti na sociálních sítích. Ty se často chlubí svým vysvědčením, na kterém jsou kromě krásných známek uvedeny i osobní údaje, které mohou být lehce zneužity. Jejich účty totiž bývají často veřejné a ani je nenapadne, že by se na sdílené fotky mohl podívat někdo se špatným záměrem. Stejné pravidlo se týká dospívajících dětí, které sdílí po návštěvě úřadu své nově obdržené občanské či řidičské průkazy.

Živnostníci a EET

Spousta živnostníků se nedávno vzbouřila proti zavedení elektronické evidence tržeb. Podnikatelé jsou totiž povinni uvádět na účtenkách daňové identifikační číslo, které je v případě podnikajících fyzických osob shodné s jejich rodným číslem. Stejně tak si jej mohou jejich zákazníci najít lehce na internetu. To se podnikatelům nelíbí i přes skutečnost, že samotné rodné číslo je zneužitelné jen těžce.

Rodná čísla a cizinci v České republice

Cizinec si může požádat o přidělení rodného čísla buď poštou nebo osobně na Ministerstvu vnitra na odboru správních činností v Praze 4. Žádost o přidělení musí být napsána v českém jazyce nebo mít úředně ověřený překlad, musí obsahovat důvod a také:

 • Jméno, popřípadě jména,
 • Rodné příjmení,
 • Datum narození,
 • Místo narození, stát,
 • Státní občanství,
 • Pohlaví.

K žádosti je nutné doložit doklad o datu a místě narození s dokladem o státním občanství v českém jazyce nebo s úředně ověřeným překladem.

Formát rodného čísla v zahraničí

Stejný formát rodného čísla mají občané na Slovensku. Jinak je tomu ale u našich dalších sousedů – v Polsku, Německu i Rakousku.

Polsko

Polský systém číslování se nazývá PESEL a Poláci o rodném čísle rovněž hovoří jako o čísle PESEL (Powszechny elektroniczny system ewidencji ludności). Toto číslo obsahuje 11 číslic bez rozdělení ve formátu YYMMDDZZZXQ. Na prvních šesti pozicích je datum narození, ZZZX je osobní identifikační číslo s tím, že X značí pohlaví (sudé číslo pro ženy a liché číslo pro muže) a Q je kontrolní číslice, která slouží k ověření správnosti celého čísla.

Tento systém dokáže pokrýt pět století. Lidé narození v letech 1900-1999 nemají žádnou změnu v poli MM. K jiným stoletím se ale vždy přičítá určitá hodnota. Například lidé, kteří se narodili v letech 2000-2099 mají k měsíci přičtenu hodnotu 20.

Např. osoba, která se narodila 12. 12. 2012 má číslo PESEL začínající 123212, ale osoba narozená 12. 12. 1912 má číslo PESEL začínající 121212.

Německo

V Německu není zavedeno žádné identifikační číslo občanů. Jedinou databází je databáze čísel sociálního pojištění, ta ale slouží jen k určenému účelu. V německém občanském průkazu tak nenajdeme žádné rodné číslo, můžeme v něm zjistit pouze číslo průkazu.

Rakousko

Rakousko je na tom stejně jako Německo. Neexistuje u nich systém rodných čísel jako u nás, ale řídí se číslem sociálního pojištění i přesto, že není jednoznačným identifikátorem osoby. Za účelem identifikace se používá číslo zdravotního pojištění nebo fiskální (daňové) číslo.

Byl pro vás tento návod přínosný a dobře napsaný?

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.3 / 5. Počet hlasujících 86

Zatím nikdo nehlasoval, buď první!

Jak zapnout AirDrop
Sdílení pomocí AirDrop

Co je AirDrop a jak ho používat AirDrop je funkce, která umožňuje Apple zařízením se systémy Mac a iOS bezdrátově >>>

Jak vyhledávat podle obrázků
Vyhledávání podle obrázků

Vyhledávání informací je v dnešní době tak snadné. Máte v počítači anebo v telefonu uloženou fotografii, ke které potřebujete najít >>>

2 Comments
 • Podle mě nemůžou být první tři čísla za lomítkem „pořadové číslo narození v daný den“

  Třeba dneska, když píšu tenhle komentář 14. dubna 2023. První trojčíslí má být 001 (ne 000), takže to vychází na 230414/0014. Další jsou

  230414/0025
  230414/0036
  230414/0047
  230414/0058
  230414/0069
  230414/0080
  230414/0091
  230414/0102

  Takže není žádné s koncovkou /007X.

  Poslední validní mužské rodné číslo, u kterého se nezvyšuje o 20 měsíc, je 230414/9991. Ale to není 999. v pořadí, ale jen 908.

  • Dobrý den, Honzo,
   ono máte částečně pravdu, ale celý systém je trošku komplikovanější.

   První tři číslice za lomítkem skutečně označují pořadové číslo narození v daný den, ale první z těchto tří číslic by neměla být nula, pokud jde o narození v rocích 1954 nebo později. Například, pokud se někdo narodil 14. dubna 2023 jako první dítě tohoto dne, jeho rodné číslo by tedy mělo být 230414/001.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *