Jak napsat kupní smlouvu na auto

kupní smlouva na auto

4.1
(41)

Jak napsat kupní smlouvu na automobil, aby vás v nejhorším dokázala ochránit? Co je potřeba zahrnout a na co si dát pozor? Jak probíhá přepis vozidla nebo zmocnění druhé osoby? To vše se dozvíte v tomto článku, a nakonec přidáváme ještě pár rad, čemu se vyvarovat.

Co je kupní smlouva a co by měla obsahovat?

Kupní smlouvou se zakládá právní vztah, ve kterém se prodávající zavazuje k převedení vlastnického práva k předmětu prodeje na kupujícího a daný předmět mu dodá nebo předá. Kupující se touto smlouvou zavazuje k zaplacení dohodnuté kupní ceny. Kupní smlouva se liší dle předmětu, tzn. že kupní smlouva k movité věci bude obsahovat jiné náležitosti než kupní smlouva k nemovité věci. Dále se liší kupní smlouva, která je uzavřená mezi spotřebiteli, mezi podnikateli a mezi podnikatelem a spotřebitelem.

Co musí obsahovat kupní smlouva na auto?

Smluvní strany

V první řadě je potřeba identifikovat obě smluvní strany. Nejprve vypíšeme údaje prodávajícího, tzn. jeho jméno a příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo a případně i číslo občanského průkazu. Poté vypíšeme stejné identifikační údaje kupujícího.

Prohlášení prodávajícího

Do druhého bodu kupní smlouvy se vypisuje závazek prodávajícího, který se zavazuje k dodání zboží kupujícímu a k převedení vlastnického práva na kupujícího. Prodávající také přiznává, že je v současnosti výhradním vlastníkem prodávaného osobního (či nákladního) vozidla, jehož popis se nachází v odstavci III. Prodávající také prohlašuje, že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu daného vozidla na kupujícího.

Předmět smlouvy

Předmětem kupní smlouvy na auto je prodej daného vozidla, které by měl prodávající co nejpřesněji popsat. Pro kupujícího to tudíž znamená, že by měl zkontrolovat údaje uvedené ve smlouvě a ověřit, zda jsou uvedeny správně a popravdě. Po uzavření smlouvy by se marně dokázal obhájil, že bylo na vozidle něco v nepořádku ještě před tím, než vozidlo koupil.

V kupní smlouvě by měly být uvedeny tyto parametry: tovární značka vozidla, typ modelu, barva vozidla, rok výroby, identifikační číslo vozidla, číslo karoserie, zdvihový objem motoru, registrační značka vozidla (SPZ), číslo velkého technického průkazu, číslo ověření o registraci vozidla, datum, do kterého je platná technická prohlídka silničního vozidla (STK), počet ujetých kilometrů, počet klíčů, dokumenty předané společně s vozidlem, stav karoserie vozidla, případně další podrobnosti o prodávaném vozidle, jako je např. výbava či příslušenství. Pro lepší znázornění můžete také ke smlouvě přiložit navíc fotografii daného vozidla.

Kupní cena

V tomto odstavci by měla být uvedena cena (napsaná číselně i slovy), za kterou prodávající vozidlo popsané ve třetím odstavci prodává. Je zde uvedena dohodnutá částka včetně měny, způsob, jakým bude prodávajícímu částka uhrazena (tzn. osobně nebo převodem na platební účet), a také datum splatnosti.

Přechod vlastnického práva

V tomto odstavci je uvedena platnost vlastnického práva. Používá se formule, že vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny a předání vozidla. Většinou je toto zmíněno v závěrečném ustanovení smlouvy.

Prohlášení kupujícího a závazky prodávajícího

V tomto odstavci se upřesňují pravomoci, povinnosti a závazky smluvních stran. Kupující potvrzuje, že je seznámen s kompletním technickým stavem daného vozidla uvedeného ve třetím odstavci a že proběhla zkušební jízda, při které kupující mohl zhodnotit stav vozidla. Dále kupující s tímto stavem vozidla souhlasí. Jeho souhlas ale nezbavuje prodávajícího odpovědnosti na vady, které jsou stanovené v zákoně. Nezapomeňte dodat, že prodávající předá kupujícímu potřebné doklady k vozidlu, které bude potřebovat. Nemusí mu předat jen ty doklady, které ještě použije pro odhlášení vozidla na evidenci vozidel.

Prodávající by se měl zavázat k tomu, že provede odhlášení vozidla na kupujícího do určité stanovené doby od podpisu smlouvy. Pokud prodávající přehlášení vozidla ještě neprovedl, stanoví se, do jakého data tak učiní a dokdy předá nebo doporučeně pošle doklady kupujícímu. Těmito doklady je technický průkaz a osvědčení o registraci. Společně s tímto by měla být stanovena i částka, kterou bude muset smluvní strana zaplatit, pokud nesplní podmínky do stanoveného data.

Prodávající by měl prohlásit, že neví o žádných skrytých vadách vozidla. Pokud mu jsou známy jakékoliv vady, musí je na základě této formule oznámit kupujícímu. Prodávající by měl také prohlásit, že je hodnota najetých kilometrů pravdivá. Pro pojištění tohoto prohlášení se stanoví dohodnutá hodnota, kterou bude prodávající povinen zaplatit, pokud kupující prokáže, že byly tvrzení prodávajícího nepravdivé. Kupující si stanoví také dobu, po kterou může v případě nedodržení formule odstoupit. Běžně se udává pro odstoupení od smlouvy 1 měsíc.

Závěrečná ustanovení

V závěru je uvedeno, že byla kupní smlouva uzavřena ve dvou stejnopisech, přičemž je každá strana majitelem jedné z nich. Dále je uvedeno, kdy smlouva nabývá právní účinnosti, tj. většinou v den jejího podpisu oběma smluvními stranami, a že oba zúčastnění se zněním smlouvy souhlasí. Je nutné, aby byla kupní smlouva opatřena názvem místa, kde byla uzavřena, datem, kdy byla uzavřena, a aby obsahovala podpisy kupujícího i prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy

Od kupní smlouvy lze dle zákona odstoupit během 6 měsíců od jejího podepsání, pokud je důvodem zjištění, že prodávající zamlčel vady na vozidle, které kupujícího omezují při používání nebo mají vliv na jeho bezpečnost. Pokud kupující nahlásí zamlčené vady, prodávající má od tohoto nahlášení 30 dní na jejich opravu. Tyto vady však samozřejmě nesmí být způsobeny kupujícím. Jestliže prodávající vozidlo neopraví, kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Přepis vozidla

Jako kupující musíte do 10 pracovních dní od podepsání kupní smlouvy přepsat vozidlo na své jméno. Tak učiníte na registru vozidel na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. K přepisu budete potřebovat malý i velký technický průkaz, formulář přihlášky k registraci vozidla do registru silničních vozidel, zelenou kartu (k povinnému ručení), kterou si musíte sjednat po podpisu kupní smlouvy, dále protokol o evidenční kontrole (ze STK), který není starší než 30 dní. K ověření vaší totožnosti budete potřebovat občanský průkaz a kupní smlouvu.

Pro OSVČ je nutné přinést i živnostenský list a právnická osoba musí přinést i výpis z obchodního rejstříku, který je starý maximálně 12 měsíců. Zmocněnec musí doložit plnou moc. Přepis vozidla vás vyjde na 800 Kč

Plná moc

Pokud není jedna ze smluvních stran schopná se dostavit na úřad, je možné vypsat plnou moc, díky které stačí, aby vyřídil úřední záležitosti jen jeden ze zúčastněných. Stále se ale vztahuje na prodávajícího povinnost provést přepis vozidla v zákonné lhůtě, a proto není zmocnění kupujícího příliš časté. V jiném případě můžou oba zúčastnění pověřit třetí osobu, kterou zplnomocní. Plná moc musí být ale vždy úředně ověřená.

V plné moci je nutné uvést veškeré osobní identifikační informace. Tzn. jméno a příjmení, datu narození, IČ a trvalé bydliště osoby, která předává plnou moc. Dále stejné údaje osoby, která přebírá plnou moc. Mělo by být uvedeno, k jakým účelům daná osoba předává plnou moc druhé osobě, a také musí být uveden popis vozidla, které je předmětem jednání. Při identifikaci vozidla se uvádí typ a značka vozidla, registrační značka a VIN. Na konci je uvedeno místo a datum vypsání a podpis zmocnitele i zmocněnce s formulí, že plnou moc přijímá.

Rady pro lepší průběh

  • Při podepisování jakékoliv smlouvy bychom měli být obezřetní. Pokud jste kupující, smlouvy si pořádně přečtěte a zkontrolujte skutečný stav vozidla. U ojetého auta asi není potřeba řešit každý škrábanec, ale trvejte na zapsání větších vad do smlouvy. Pokud se s vozidlem cokoliv stane, bude smlouva to jediné, na co se můžete odvolat. Jestliže jste prodávající, snažte se smlouvu uzpůsobit tak, aby co nejlépe vyhovovala jak vám, tak kupujícímu. Dobře napsaná smlouva vám může následně pomoci při případném soudním sporu např. při objevení skrytých vad.
  • Pro jistotu nenechávejte přepis auta na kupujícím. V zákoně je totiž uvedeno, že je nutné, aby byl přepis proveden do 10 pracovních dní od podepsání kupní smlouvy. Pokud tak není provedeno, pokuta se může vyšplhat až na 50 tisíc korun. Proto je běžné, že prodávající a kupující provádí přepis vozidla společně, aby oba věděli, že jsou všechny záležitosti v pořádku splněny.
  • Pokud je vůz po havárii, měli byste tuto skutečnost uvést i do smlouvy, jelikož se může později projevit závada, která vznikla již při dopravní nehodě. Jestliže prodávající zamlčí fakt, že je vozidlo havarované, kupující může získat nárok na slevu či odstoupení od kupní smlouvy.
  • Ve smlouvě se také pojistěte, že se nejedná o kradené vozidlo. Pokud totiž kupujícímu bude později vozidlo zabaveno, může se odkázat na kupní smlouvu, ve které prodávající prohlásil, že se nejedná o kradené vozidlo a kupující tak může žádat zpět kupní cenu vozidla.

Vzor kupní smlouvy na automobil

Stáhnout vzor kupní smlouvy na automobil ve formátu Microsoft Word (.docx)

Stáhnout vzor kupní smlouvy na automobil pro starší verze Microsoft Word (.doc)

Stáhnout vzor kupní smlouvy na automobil ve formátu PDF (.pdf, nelze upravovat)

Byl pro vás tento návod přínosný a dobře napsaný?

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.1 / 5. Počet hlasujících 41

Zatím nikdo nehlasoval, buď první!

Jak sepsat nájemní smlouvu + vzor
Člověk podpisuje nájemní smlouvu na dům

Ať již stojíte na straně nájemce nebo naopak chcete nemovitost pronajímat, pohlídejte si, aby vaše smlouva měla veškeré náležitosti, které >>>

Jak najít a zkontrolovat VIN kód
Hledáme VIN kód u auta

Tak jako má každá společnost v České republice přidělené identifikační číslo (IČO), tak také auta mají speciální označení, kterému říkáme zkráceně >>>

1 Comment
  • velmi užitečné rády velmi my to pomohlo a moc srdečně děkují téhle společnosti ještě jednou děkují

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *